FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा सम्बन्धि कार्यविधि ८०/८१ 09/12/2023 - 10:39 PDF icon शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन 2080.pdf
ऐन कानुन तथा निर्देशिका ७८/७९ 10/05/2021 - 11:27 PDF icon श्रोत परिचालन तथा व्य्बस्थापान कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon संस्था दर्ता ऐन २०७६.pdf, PDF icon सहकारी ऐन .pdf, PDF icon सुनकोशी गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५.pdf, PDF icon स्थानीय उत्पादन अनुदान खरिद तथा व्यबस्थापन .pdf, PDF icon स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७५.pdf
ऐन कानुन तथा निर्देशिका ७८/७९ 10/05/2021 - 11:26 PDF icon बाताबरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७८ .pdf, PDF icon बातावरण तथा प्राकृतिक श्रोक संरक्षण ऐन २०७८.pdf, PDF icon बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf, PDF icon ब्याक हो लोडर संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon युवा स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon राजपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon लैंगिक हिँसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड २०७७.pdf, PDF icon विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यबस्थापन ऐन २०७५.pdf, PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नबिकरण कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon श्रमिक वर्ग तथा असहाय राहत कार्यविधि २०७६.pdf
ऐन कानुन तथा निर्देशिका ७८/७९ 10/05/2021 - 11:25 PDF icon खानेपानी उपभोक्ता समिति दर्ता एबम व्यबस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon गाउँकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf, PDF icon घ बर्गको निर्माण व्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि .pdf, PDF icon छात्रवृति कार्यन्वयन निर्देशिका २०७६.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र व्यबस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon टोल बिकास गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon न्यायिक कार्य सम्पादन ऐन २०७५.pdf, PDF icon प्राबिधिक कर्मचारी व्यबस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon प्राशासकीय कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon प्राशासनिक खर्च निर्देशिका २०७६.pdf
ऐन कानुन तथा निर्देशिका ७८/७९ 10/05/2021 - 11:23 PDF icon आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon आपतकालीन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको लागि आकष्मिक कोष संचालन कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon आर्थिक ऐन .pdf, PDF icon उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि २०७८.pdf, PDF icon एकीकृत सम्पति कर व्यबस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf, PDF icon कार्य सम्पादन नीयमावली.pdf, PDF icon कृषि उपज संकलन तथा बिक्रि वितरण केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७६.pdf, PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७५.pdf, PDF icon कोभिड १९ जोखिम भत्ता व्यबस्थापन स्थानीय कार्यविधि २०७७.pdf, PDF icon कोभिड १९ राहत कार्यविधि .pdf
विद्यालय_पुनःसञ्चालन_सम्बन्धी_कार्यढाँचा,२०७७ ७७/७८ 11/25/2020 - 15:32 PDF icon विद्यालय_पुनःसञ्चालन_सम्बन्धी_कार्यढाँचा,२०७७_Final (1).pdf
शिक्षा सम्वन्धी कार्यविधि ७६/७७ 01/31/2020 - 12:37 PDF icon शिक्षा सम्वन्धी कार्यविधि.pdf
नगर प्रहरी ऐन ७६/७७ 01/31/2020 - 12:36 PDF icon नगर प्रहरी ऐन.pdf